Мукамбетова Айгуль Садырбаевна

Мукамбетова Айгуль Садырбаевна

Педагогика илимдеринин доктору (2013), доцент.

Илимий сферадагы ишмердүүлүгү жана илимий тармактагы кызыкчылыктары.

Кыргыз адабият таануу илими жана азыркы адабий процесс.Жалпы билим берүү мекемелеринде кыргыз тилин окутуу проблемалары. Орто жана жогорку окуу жайларында окутууну инновациялоонун теориясы жана практикасы, дистанттык окутуунун теориясы жана практикасы,мамлекеттик тилди дистанттык негизде окутуунун илимий-методикалык аспектилери.

 Илимий педагогикалык ишмердүүлүгү

 • 1982–1987 СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин күндүзгү бөлүмүнүн студенти.
 • 1990-1991 СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кадрларды кайра даярдоо курсунун угуучусу.
 • 1998-2001 Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын күндүзгү бөлүмүнүн аспиранты.
 • 1999-2005-Кыргыз-Россия билим академиясында улук окутуучу, доценттин милдетин аткаруучу.
 • 2005-2006-Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин журналистика кафедрасында улук окутуучу.
 • 2006-20011- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында  доценттин милдетин аткаруучу.
 • 2013-жылдан КМЮАнын доценти.
 • Читаемые курсы дисциплин:     
 • Кыргыз тили

Практическая деятельность

Имеет большой опыт в переводческой деятельности

Награды:

 • Почетная грамота за вклад в развитие государственного языка Республиканского молодежного общества «Манас»
 • Почетная грамота Комиссии Государственного языка при Президенте КР.

 Научные труды:

Автор более 40 научных работ

Основные труды:

 1. Мукамбетова А. С., ж. б. Кыргыз тили. Кыргыз орто мектептеринин эксперименталдык 1-класстары  үчүн сыноо окуу китеби. – Бишкек, 2007. ‑ 111 б.

2. Мукамбетова А. С., ж .б. Алиппе-интеллектуал. Кыргыз Республикасынын гимназияларынын жана лицейлеринин 1-класстары үчүн сынак окуу китеби. ‑ Б.: 2007. – 160 б.

3. Мукамбетова А. С., ж. б. Дилачар. Кыргыз орто мектептеринин эксперименталдык 1-класстары үчүн класстан тышкаркы окуу китеби. ‑ Б.: 2007. – 85 б.

4. Мукамбетова А. С., ж. б. Кыргыз тили. Орто мектептин 5-классы үчүн сынак окуу китеби. - Б.: ”Билим компьютер”, 2009.  ‑ 176 б.

5. Мукамбетова А. С., ж. б. Кыргыз тили. Мугалимдер үчүн сынак методикалык колдонмо. - Б.: ”Билим компьютер”, 2009. – 160 б.

6. Мукамбетова А. С., ж. б. Кыргыз тили. Орто мектептин 5-классы үчүн окуу китеби. -Стамбул.: «IMAK OFSET BASIM YAYIN TICARET ue SANAYI LTD STI». ‑ 2009. ‑ 178 б .

7. Мукамбетова А. С., ж. б. Кыргыз тили. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо – Стамбул.: «IMAK OFSET BASIM YAYIN TICARET ue SANAYI LTD STI». ‑ 2009. ‑ 158 б.

8. Мукамбетова А.С. ж.б. Кыргыз тилин окутуунун инновациялык технологиясы. (Теория жана практика). 1-китеп. Монография. ‑ Б.: 2010. «Полиграфресурс. ‑ 238 б. (Авторлош)

9. Мукамбетова А. С. Кыргыз тилин окутуунун инновациялык технологиясы. (Теория жана практика). 2-китеп. Монография. ‑ Б.: 2010. «Полиграфресурс. ‑ 241 б. (Авторлош)

10. Мукамбетова А. С, ж. б. Кыргыз тили (Юридикалык адистикте окуган студенттер үчүн окуу китеби) – Бишкек, 2011, Бийиктик. – 360 б.

11. Мукамбетова А. С. Жалпы билим берүүчү мекемелерде кыргыз тилин инновпациялап окутуунун илимий-теориялык негиздери (монография). – Б.: ‑ Мукай, 2013. – 296 б.

12.Мукамбетова А.С. Кыргыз тилин кыргызча эмес мектептерде окутуу методикасынын Программасы. – Б.: 2002. ‑ 24 б. (авторлош)

13.Мукамбетова А.С. Мамлекеттик тилди окутуунун методикасы боюнча Программа. (Ж.Баласагын атындагы КУУнун адистерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун угуучулары үчүн.)  – Б.: ‑ 2003. – 29 б. (авторлош).

Контакттык байланыштары

0559078133  S_mukanbetova@mail.ru