Сабыр уулу Амангелди

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


✉ a.sabyruulu@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

2 жыл

Билими

Ж. Баласагын атындагы КУУнун кыргыз филология факультети

Квалификацияны жогорулатуу

Педагогикалык чеберчилик мектеби. КМЮАнын жаш окутуучуларын окутуу усулдары боюнча метод семинар. 2016-жыл декабрь.

«Тил дисциплиналарын окутууда компетенттүүлүккө багытталган техналогияларды колдонуу» (36 саат)  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. 20-26. 04. 17

Илимий эмгектери

 

«Көчмөндөрдүн теңирчилик дүйнө таанымынындагы эстетикалык баалуулуктар» («Манас» эпосун негизинде). «М.Х.Дулати окуулары» жыйнагына

«Манас» эпосундагы диний түшүнүктөрдүн орун алышы  («Манас» эпосунун негизинде). «ALATOO ACADEMIC STUDIES» №3.

«Манас» эпосундагы көчмөндөрдүн тенирчилик дүйнөтаанымы (С. Орозбаков, С. Каралаевдин вариантынын негизинде), И.Арабаев атындагы КМУнун жарчысы.

«Монголия кыргыздарынын маданиятынан учкай кеп». 10 бет. «Кыргыз  тили» гезити.

«Улуттук идея «Манаста». 10 бет. «Кыргыз тили» гезити

«Улуттук баалуулук мамлекеттүүлүктүн байтүбү. («Манас» эпосунун негизинде). «Улуттук идея «Манас» эпосунда» (Тил комиссиясы өткөргөн конкурс)

Сыйлыктары

2016-жылы Тил комиссиясы өткөргөн сынактын жеңүүчүсү.