Сыдыкбеков Расул Дилдекалиевич

Структурное подразделение/Иштеген бөлүмү Юридикалык колледж КМЮА

Должность /Ээлеген кызматы ага окуутучу

Ученая степень, звание/Илимий даражасы, наамы философия илимдин кандидаты

Знание иностранного языка/Чет тилин билүүсү англис тили башталгыч денгээлде

2. Образование/Билими Жогоруу

Год окончания образовательного учреждения/Окуу жайын бүткөн жылы 1999 ж

Официальное название учебного заведения/ Окуу жайынын расмий аталышы .Ж. Баласагын атындагы КУУ

Специальность, направление подготовки/ Даярдоо адистиги жана багыты » «Экология жана жаратылыш ресурстарды колдоонуу» багыты, адистик боюнча «Геоэкология»

Квалификация/Квалификациясы «Дипломдуу адис»

3. Диссертации/Диссертациялар

Ученая степень/ Илимий даражасы философия илимдин кандидаты

Специальность/Адистиги Философиянын тарыхы шифри: 09.00.03

Тема/Темасы Год защиты/Жактаган жылы 2012 ж

Наименование преподаваемых дисциплин

/Окутулуучу сабактардын аталыштары

Кыргызстан тарыхы

9.Инновационные образовательные технологии/

Инновациялык билим берyy технологиялары

Наименование технологии/Технологиянын аталышы

Её краткое описание/ Анын кыска мүнөздөмөсү

Дисциплина, в рамках которой используются инновационные образовательные технологии/

Инновациялык билим технологиялары колдонулган сабактаp

10. Область научных интересов/

Илимий кызыгуу тармактары

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов/ Илимий кызыкчылыкты мүнөздөгөн негизги сөздөр.

Философия, экология, экософия, история

Institutions
Faculties Departments