Илим
Азыркы учурда КГЮА юридикалык жогорку кесипкөй илимий кадрларды даярдоо боюнча Кыргызстандагы адистешкен алдынкы ЖОЖ болуп саналат. КГЮАнын Диссертациялык кеңеши кеңири белгилүү болуп, Кыргызстанда гана эмес, Казакстанда жана Россияда да абройго ээ. Кыргызстандын жана Казакстандын белгилүү юрист-окумуштууларынан турган Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү юридикалык илим жана билимдин өнүгүшүнө олуттуу салымын кошуп келишет. Ошондой эле КГЮАнын 2004-жылы негизделген расмий мезгилдүү басмасы «КГЮАнын жарчысы» чыгып турат. Журнал дүйнөлүк мезгилдүү басманын Эл аралык Борбору тарабынан катталган, индекси ISSN 1694-5344.