Friday, January 28th, 2022.

Административдик, финансылык жана маалыматтык укугу кафедрасы

Кафедрабашчысы: ю.и.к., доценттинм.а. Герасько Виктор Владимирович

Кафедранынбайланыш маалым даректери:

Дареги: Чуйпроспектиси 180а

Телефон номери:

Почта: afip.ksla@gmail.com

Кафедра жөнүндө маалымат

Административдик, финансылык жана маалыматтык укугу кафедрасы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин негизги окуу-илимий бөлүмү болуп, окуу, методикалык, илимий жана тарбиялык иштерин жүргүзүүнү камсыз кылат. Бул кафедра 2003-жылы түзүлгөн  Конституциялык жана административдик укук кафедрасынын негизинде келип чыгып, аны КМЮАнын Илимий кенешинин 29-май 2007-жылкы чечими менен эки өз алдынча Административдик жана финансылык укугу жана Конституциялык жана муниципалдык укук  кафедраларына бөлүнөт.

2020-жылыКМЮАнын Илимий кенешининчечими менен, 12.00.14 – Административдик, финансылык жана маалыматтык укугуилимий шифринаылайыктоо үчүн кафедранын аты Административдик, финансылык жана маалыматтык укугу деп өзгөртүлөт.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Герасько Виктор Владимирович – жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист, юридикалык илимдердин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.

Омукеева Нурмира Абдымаликовна– жогорку юридикалык, КМУУ, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист, юридикалык илимдердин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.

Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна– жогорку юридикалык, КМУУ, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист, юридикалык илимдердин доктору профессор.

Жантаева Гульмира Гульджигитовна– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист, юридикалык илимдердин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.

Ибраев Азат Автандилович– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист, КМЮА Башкаруу жана укук факультети, адистиги– «Салыктаржанасалыксалуу» 

Исаева Майрам Асанбековна– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы– юрист.

Исаева Жазгуль Болотбековна– жогорку юридикалык, КМУУ, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Кубатбекуулу Нарынбек– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Жумаканова Жаныл-МырзаКаныбековна– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Уметбаева Элиза Мухтарбековна– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Шыгаев Арсен Асанович– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист. КМЮА магистратурасы. Жарандык укук, үй-бүлө укугу, эл аралык жеке укугу специализациясы.

Таалайбекова Эркинай Таалайбековна – жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Сулейман Шакдар– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Бакамбаев Азис Ишенбекович– жогорку юридикалык, КМЮА, адистиги– юриспруденция; квалификациясы – юрист.

Кафедранын негизги түзүү жана ишмердүүлүгүнүн максаты – ар түрдүү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда,ишмердүүлүк секторунда кыйынчылыксыз иштей ала турган, кесипкөй компетенциялуулук менен бирге адеп-ахлактуулук сапаттары жогору, азыркы базар экономикасындагы административдик-башкаруу, финансылык-укуктук жана маалыматтык-укуктук мүнөздөгү ар кандай татаал маселелерди чече ала турган адистерди, жогорку квалификациядагы юристтерди даярдоо болуп эсептелет. 

Аларды даярдоодо негизги көнүлукуктук чөйрөдөгү илимий издөө жана аналитикалык изилдөө жүргүзө билүүнү калыптандырууга, андан тышкары практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, квалификациялык юридикалык кеңеш берүү жана башкаларды компетенттүү көрсөтүүгө бөлүнөт.

Кафедранын милдети: 

 • Окуучулардын инсанынын чыгармачылык потенциалын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуунун заманбап натыйжалуу ыкмаларын өркүндөтүү жана колдонуу;
 • окуучулардынинсандыкчыгармачылпотенциалынжанаалардынмүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүү максатында заманбап майнаптуу окуу усулдарын колдонуу жана өзгөчөлөндүрүү;
 • студенттердинкесипкөй компетенциялуулугун өркүндөтүү;
 • окуучулардын илимий-теоретикалык даярдыгын ишке ашыруу;
 • студенттердин илимий-теориялык даярдыгын ишке ашыруу;
 • кафедранынбагыты боючна  илимийизилдөөлөрдүжүргүзүү;
 • илимий-педагогикалык кадрлардыдаярдоожанаквалификациясынжогорулатуу;
 • бекитилгенсабактарбоюнчаокуу-методикалыккуралдарыништеп чыгуу;
 • административдик, финансылык жана маалыматтык укугу жаатында мыйзам долбоорлорунэкспертизалоонуишкеашыруу;
 • юридикалыкдолбоорлорду коштоо жана ишке ашыруу.

Административдик, финансылык жана маалыматтык укугу кафедрасытөмөнкү сабактар боюнчастуденттердидаярдоону жүзөгө ашырат:

 • Административдик-процедуралык укугу;
 • Финансылык укугу;
 • Финансылык укугу;
 • Мамлекеттик башкарууну уюштуруунун укуктук негиздери;
 • Маалыматтык укугу;
 • Бюджет укугу;
 • Мамлекеттик кызмат;
 • Салыкукугу;
 • Маалымат коопсуздугу; 
 • Китай финансылык укугу;
 • Бажыукугу;
 • Бажыталаштары жана аларды кароо;
 • Чет элдердин бажы укугу; 
 • Китай бажы укугу;
 • Салык мыйзамдарын бузуудагы жоопкерчилик;
 • Бажы укукбузуулары менен күрөш уюштуруу;
 • Салык талаштары жана аларды кароо.

Кафедранын сыйлыктары:

ЖК бюджет жана каржы боюнча Комитетинин Ыраазычылык каты:  квалификациялык кадрларды даярдоо, каржы каржы укугун өнүктүрүүгө кошкон салымы, КР укук-ченемдик актыларын иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү жана мыйзам долбоорлорун экспертизалоо, укук-ченемдик актыларын экспертизалоо жана корутунду берүүдө кызматташуу үчүн.