Tuesday, February 1st, 2022.

Мамлекеттик тил борбору

Кафедра башчысы: Расулова Мээрим Мелисовна

E-mail: mamlekettiktil209@gmail.com

Кафедра жөнүндө маалымат

Мамлекеттик тил борбору 2019-жылы КГЮАда мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында өз алдынча Борбор болуп кайра түзүлгөн.

Негизделген датасы

2019

Мугалимдердин саны

11

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Борбордо окутуунун күндүзгү жана сырттан окуу формалары үчүн   жалпы билим берүү программасынын негизинде «Кыргыз тили жана адабияты» дисциплинасы (Кыргыз тили, Кыргыз адабияты, Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү) жалпы 8 кредит өлчөмүндө жана «Экономика» багытынын 1-курстары үчүн «Мамлекеттик тилде иш кагаздары» вариативдик курстары өтүлөт. Аны менен катар КГЮАнын аспиранттары үчүн «Кыргыз тили» сабагы жүргүзүлүп, кыргыз тили боюнча кандидаттык сынактар жана минимумдар кабыл алынат.   

Маалымат-коммуникациялык жана билим берүү технологияларынын өнүгүшү жогорку кесиптик билим берүүнү олуттуу өзгөртүүгө шарттап, ага ылайык, мамлекеттик тил борбору да сабакты өтүүнүн түрдүү ыкмаларын, методдорун өздөштүрүп, окутуунун он-лайн шарттарында алдыңкы технологияларды, платформаларды пайдаланып, билим берүүнүн сапаттуу болушун камсыздап келет.

Дисциплинанын жумушчу программасы, окуу-усулдук комплекси, окуу куралдары мамлекеттик стандартта көрсөтүлгөн максаттарга жана компетенцияларга негизделет жана мамлекеттик тилди кесипке багыттап окутуу принцибинде ишке ашат.  

Мамлекеттик тил борбору республикалык окуу жайлардын тектеш кафедралары, борборлору, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, КР Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору ж.б. менен байланышта тыгыз иш алып барат.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Борбордун окутуучулары көп жылдык тажрыйбага ээ, алар илимий-методикалык материалдардын үстүндө тынымсыз изденүү менен иштеп, республикалык, эл аралык ар кандай семинар, вебинарларга, илимий-практикалык конференцияларга активдүү катышат. Аны менен катар педагогика, филология, юрлингвистика тармагында диссертациялык изилдөөлөрүн жүргүзүшөт. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүдө түзүмдүк бөлүмдөргө көмөк көрсөтүү, мамлекеттик тилдеги документтерге лингвистикалык экспертиза жүргүзүү, аларды которуу иштерин алып барат жана университеттин коомдук, спорттук иш-чараларында жигердүүлүгүн көрсөтүшөт.

Окуу, окуу-методикалык, илимий иш менен катар борбордун окутуучулары студенттердин ЖОЖдор аралык, республикалык ар кандай конкурс, викторина, олимпиада, студенттик конференцияларга катышуусун жетекчиликке алып, байгелүү орундарга ээ болуп келет.

Сыйлыктары

КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «Тилим жүрөгүмдө» акциясына жигердүү катышкандыгы үчүн ЫРААЗЫЧЫЛЫК БАРАКЧАСЫ (02.11.2020-ж.) менен сыйланган.