Saturday, January 15th, 2022.

Бөлүм жөнүндө

Бөлүм жөнүндө маалымат

Аспирантура, докторантура жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруу бөлүмү өз алдынча түзүмдүк бөлүм болуп саналат жана ишмердүүлүгүн университеттин башка бөлүмдөрү менен өз ара байланышта жүзөгө ашырат. Бөлүмдүн иши институттардын, кафедралардын ректор бекиткен пландарынын, түздөн-түз жетекчинин конкреттүү тапшырмаларынын негизинде түзүлөт.

Өз ишинде Бөлүм КРнын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы, Университеттин Уставы, Окумуштуулар кеңешинн токтомдору, ректордун буйруктары, тескемелери, Кыргыз мамлекеттик юридкалык университетинин (КГЮА) аспирантура, докторантура жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруу бөлүмүнүн Жобосу менен жетекчиликке алынат.

Кызматкерлердин кызмат ордун жана аты-жөнүн көрсөтүү менен бөлүмдүн түзүмү

Илимий кеңештин чечимине ылайык (2018-жылдын 28-сентябрындагы 31-протокол), кафедранын түзүмү:

– бөлүм башчысы;

-башкы адис;

– 2 жетектөөчү адис

Түзүү максаты

Бөлүмдү түзүүнүн максаты болуп ректор бекиткен пландарга, программаларга жана башка уюштуруу-ченемдик документтерге ылайык илимий ишмердүүлүктү уюштуруу саналат.
Бөлүмдүн милдеттери

Көрсөтүлгөн максаттын алкагында Бөлүмгө төмөндөгү негизги милдеттерди аткаруу жүктөлгөн:

 • аспирантуранын жана докторантуранын окуу жана илимий процесстеринин биримдигин камсыздоо; 
 • Университеттин студенттерин илимий ишке тартуу;
 • изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн  Университеттин профессорлук-окутуучулук курамына шарттарды түзүү;
 • Университеттин илимий жана илимий-билим берүүчүлүк мекеме жана уюмдары менен илимий байланыштарын түзүү жана колдоого алуу; 
 • Университеттин алдыңкы илимий-билим берүүчү жана илимий-изилдөө борбору катары беделинин өсүшүнө көмөктөшүү.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Ченемдик-укуктук:

 • Университеттин илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн регламенттеген жоболорду, ченемдик документтерди иштеп чыгуу;

Координациялык:  

 • илимий-изилдөөчүлүк жана илимий-усулдук ийримдерди аткаруу боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин координациялоо;
 • студенттик илимий ийримдердин ишин координациялоо. 

Уюштуруучулук: 

 • Жеке, кафедралык, жалпы ЖОЖдук деңгээлдердеги ИИИнин пландарын аткаруу жөнүндө отчеттук документацияны даярдоо; 
 • Университеттин ИИИнин жыйынтык көрсөткүчтөрүн талдоо;
 • Университеттин  студенттеринин (СИИИ) илимий-изилдөө ишин илимий-усулдук жана уюштуруучулук жактан камсыздоо;
 • Университеттин жаштарынын илимий өз алдынча башкаруу органдарынын (Жаш окумуштуулар кеңеши ж.б.) ишмердүүлүгүн илимий-усулдук жана уюштуруучулук жактан камсыздоо;
 • Университеттин алкагында илимий иш-чараларды, конкурстарды даярдоо жана өткөрүүгө байланыштуу уюштуруу иш-чараларын аткаруу;
 • биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунун илимий бөлүмдөрү менен кызматташууга көмөктөшүү. 

Маалыматтык:

 • окутуучуларды, студенттерди жана кызматкерлерди Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунда өткөрүлүүчү илимий иш-чаралар жөнүндө маалыматтык камсыздоо;
 • Университеттин кафедраларынын илимий-изилдөө иштери боюнча дайындардын маалыматтар банкын жүргүзүү;
 • Бөлүмдүн ишинин профили боюнча маалыматтарды топтоо жана аналитикалык маалыматтарды даярдоо.