Saturday, January 15th, 2022.

«КГЮАнын жарчысы» журналынын редакциялык коллегиясы жөнүндө маалымат

«КМЮАнын жарчысы» журналына жарыялоо үчүн мыйзамдарды жакшыртуу проблемалары, укук колдонуу практикасы, мыйзам чыгаруу процесси, аны менен катар жогорку жана орто кесиптик билим берүү чөйрөсүндө адистерди даярдоодогу жаңычылдыктар, мыйзам долбоорлорун талдаган, юридикалык жана социалдык-гуманитардык илимдер жаатындагы илимий маалымдамалар боюнча макалалар кабыл алынат.  

 1. Басылма үчүн материалдарды берүүнүн белгиленген так эрежелерине ылайык аткарылган илимий макалалар кабыл алынат. Изилдөөнүн оригиналдуулугуна жана басылмага бериле турган материалдын илимий-теориялык деңгээлине, келтирилген фактылардын, статистикалык маалыматтардын, энчилүү аттардын жана башка маалыматтарга, ошондой эле ачык жарыялоого  жатпаган материалдарды жарыялоого жоопкерчиликти автор (авторлор) өзүнө алат. 

Изденүүчүлөр, аспиранттар, студенттер басылмага сунуштаманы илимдин доктору же кандидаты даражасы бар илимий жетекчиден же башка окумуштуудан алууга милдеттүү. 

Эксперттик баалоо максатында, редакция тарабынан журналдын тематикасына туура келген, редакцияга түшкөн бардык рецензиялана турган материалдардын тематикасы боюнча таанылган адистер тарабынан рецензияланат. Келип түшкөн материалдарга рецензиялар 5 жыл сакталат.

Макалага рецензия жок болсо, басылманын талаптарына жана шарттарына жооп бербесе, берилген макаланын мазмунунда 30%дан ашык көчүрүп алуулар же дал келүүлөр кездешсе, редакция аны жарыялабай коюу укугуна ээ.  

Авторлор макаланы кайра иштеп чыгууга же аны башка материал менен алмашууга укуктуу. 

 1. Макала электрондук жана басылып чыккан түрүндө, автордун (авторлордун) колу коюлуп тапшырылат. Макалалардын мазмуну жыйынтыктардын жаңылыгын жана бүткөндүгүн, актуалдуулугун чагылдырышы керек. Бир макаланын авторлорунун саны үч адамдан ашпоого тийиш.   

Макаланы кыргыз, орус же англис тилинде берсе болот. Макалага рецензия тиркелиши керек.  

Басылманын тексти Word редакторунда, Times New Roman 12 шрифти менен басылат, сап аралык интервалы – 1 (одинарный), макаланын көлөмү 6 бетке чейин.

Ар бир илимий макалада төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек:

 • УДК щифри;
 • Автордун (авторлордун) аты, жөнү толугу менен, кызматы, наамы, окумуштуулук даражасы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде таризделет);
 • Ар бир автордун иштеген жери – мекеменин толук аталышы атооч жөндөмөсүндө (кыргыз, орус жана англис тилдеринде таризделет);
 • Автордун (авторлордун) электрондук почтасынын дареги;
 • Корреспонденттик почта дареги жана макаланын автору (авторлору) менен байланышуу үчүн телефону;
 • Макаланын аталышы кыргыз, орус жана англис тилинде берилип, ал кыска (10-12 сөздөн ашпаган) жана иштин мазмунун чагылдырышы керек;
 • Аннотация кыргыз, орус жана англис тилдеринде берилип, маалыматтык (жалпы сөздөрдү камтыбашы керек), оригиналдуу, мазмундуу (макаланын негизги мазмунун жана изилдөөнүн жыйынтыктарын чагылдырат), структураланган (макалада жыйынтыктарды баяндоонун логикасын берүү), чакан (3-5 сүйлөм менен берүү) болушу керек.
 • Негизги сөздөр кыргыз, орус жана англис тилдеринде келтирилип, негизги жобону, жыйынтыктарды, терминдерди чагылдырышы мүмкүн жана макаланын мазмунун туюнтуу жана аны издөө үчүн тийиштүү баалуулукту бере алат (7 сөздөн кем эмес); сөздөр жана сөз тизмектери бири биринен үтүрлүү чекит менен ажыратылат.
 • Пайдаланган булактардын жана адабияттардын тизмеси.
 1. Макаланын текстинде анын соңунда келтирилген тизмеге ылайык пайдаланган булакка шилтеме берилиши керек. Бардык шилтемелер жана булактардын тизмеси диссертацияны жана авторефератты тариздөө боюнча Нускаманын талаптарынын ГОСТ 7.1-2003кө ылайык таризделиши керек (Кыргыз Республикасынын ЖАКнын 2018-жылдын 28-июнундагы Президиумунун № 112 Токтому менен бекитилген). 
 2. Журналдын редакциясы кароо үчүн кабыл алган бардык кол жазмалар милдеттүү рецензиялоого жатат. Келип түшкөн материалдардын рецензиялары 5 (беш) жыл сакталат.
 3. Ушул талаптарга туура келбеген кол жазмалар каралбайт жана кайтарылбайт. Кол жазма кабыл алынбаган учурда редакциялык коллегиянын чечими менен (ички рецензиялоонун жыйынтыктары менен) авторго мотвациялык баш тартуу жөнөтүлөт. Кабыл алынбаган кол жазмалар кайтарылбайт.  
 4. Макаланы (материалды) башка басылмага жөнөтүүдө автор редакцияга ал тууралуу билдириши керек.
 5. Кол жазмаларды тариздөө жана тапшырууга байланыштуу маселелер +996 (312) 39-19-92 телефону же nauka.ski@mail.ru дареги боюнча кабыл алынат.
 6. Авторлор менен башка маселелерге жана жеке жазышууларга редакциялык коллегия катышпайт.
 7. Кол жазмаларды рецензиялоо үчүн акы алынбайт. Гонорар төлөнбөйт.
 8. «КМЮАнын Жарчысына» КГЮАнын кызматкерлеринин жана окутуучуларынын макалалары акысыз кабыл алынат.

Тышкаркы авторлордун макалалары акы төлөө негизинде кабыл алынат.

а) аспиранттардан жана изденүүчүлөрдөн – 200 сом;

б) башка уюмдардын өкүлдөрүнөн – 800 сом;

в) чет өлкөлүк авторлордон – 1500 сом.

Авторлорго автордук сый акы төлөнбөйт.

«Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын Жарчысы» журналынын редакциясынын дареги:

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Чүй просп. 180 А, 308-каб.

Тел.: +996 (312) 39-19-92 

E-mail:  nauka.ski@mail.ru .

Сайт: http://www.ksla.kg