Джамалов Мамед Айвазович

 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экологиялык укук департаменти
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email:
 • Тел:

Билими

жогорку юридикалык

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Эл аралык илимий-практикалык конференция: “Укук, коом, мамлекет: теория, тарых жана практика маселелери” – 25.05.2018.
 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары “ЖОЖдо билим берүүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн электрондук билим берүү инструменттерин колдонуу” – 28.05.2018
 • “Университетте билим берүүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн электрондук билим берүү куралдарын колдонуу” тренинг. Өтүү жери: KGUA 180a, Бишкек шаары, күнү: 2018-жылдын 14-майынан 28-майына чейин.
 • “Ишкердик оюну”, “Окутуунун интерактивдүү методдору”, “Кейс-стади менен иштөө” тренингдери. Өтүү жери: KGUA 180a, Бишкек шаары,
 • “Стратегиялык пландаштыруу” тренинги. Өтүү жери: KGUA 180a, Бишкек шаары, датасы: 2019-жылдын 30-январынан 12-февралына чейин
 • 2019-жылдын 31-майында “Мамлекеттин укуктук жана социалдык-гуманитардык өнүгүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү” эл аралык илимий-практикалык конференциясы.
 • “Юридикалык дисциплиналарды окутуунун эффективдүү методдору” темасында мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча интенсивдүү окутуу курсу 02-09-16.03.2020.

Илимий эмгектери

 • “Кыргыз республикасында кыйыкчылыктардын коопсуздугун камсыз кылуу” / илимий журнал “modern science” 2018.
 • “Жер участкаларын бир категориядан башкага көтүрүү кыйынчылыктары” vestnik kglua бишкек 2019.
 • “Кыргыз республикасындагы нотарийдик иштерди жүргөзүүдөгү мамлекеттик милдеттерди жыйноо жөнүндөгү мамилелерди укуктук жою” (анаркулова э.с. Менен биргеликте) кгуа бишкек бюллетени.
 • “Граждандык укуктарды көчүрүү форму болгон жер участкалары менен имилдешүүлөр” // бюллетень kgla бишкек 2019.
 • “Кыргыз республикасындагы сууларды закондук жөнгө алуу жана коргоо” / бюллетень кгуа бишкек 2020.