Назгул Бекболот кызы

 • Англис тили мугалими ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: КГЮАнын IT колледжи
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 24 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: nazgul.bekbolotovna@gmail.com
 • Тел: 0709397107

Билими

Жогорку (Ж.Баласагын атындагы  КУУ)

Квалификациясын жогорулатуусу

 • “Тилдерди кесиптик деңгээлде окутуунун усулдук-педагогикалык көйгөйлөрү” 16.03.2019
 • «Университеттерде билим берүүнүн сапатын эффективдүү жогорулатуу үчүн электрондук окуу куралдарын колдонуу». КМЮУ 2018-жылдын 24-27-майы
 • «Билим берүүнүн заманбап тенденциялары, жаңы интерактивдүү усулдар жана окутуунун педагогикалык технологиялары» 23/05/2018
 • «Заманбап методдорду жана технологияларды иштеп чыгууда текстти комплекстүү иштеп чыгууга окутууну өркүндөтүү» январь 2020ж.
 • Педагогикалык чеберчилик мектеби 1,2,3,4 цикл 2013-2018жж.
 • «Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн электрондук окуу куралдарын колдонуу» КМЮУ юридикалык колледж май 2019
 • “Инновациялык билим берүү технологияларынын контекстинде мугалимдин ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педагогикалык аспектилери” 2020-ж. Январь
 • “Лексиканы масштабдуу платформа боюнча окутуу” 2020-жыл

Илимий эмгектери

 • Чет тилин окутуу процессинде юридикалык колледждин студенттерин патриоттуулукка тарбиялоо. РИНЦ 2019
 • Чет тилин үйрөнүү процессинде окуучуларды патриоттуулукка тарбиялоо КУУ Жарчысы 2019
 • Педагогикалык технологиялар: заманбап чакырык БМУнин жарчысы 2019.
 • Патриоттук сезимди тарбиялоодо чет тилдердин ролу KМЮУ жарчысы 2019 декабрь
 • Юридикалык колледждин студенттерин чет тилин үйрөнүү процессинде патриоттуулукка тарбиялоо КМЮУ конференциясы. 2020 Март
 • «Чет тили сабагы аркылуу патриоттук сезим». Весник КМПУ аларды. И.Арабаева 2020-жылга №4.
 • «Чет тилин окутуу процессинде юридикалык факультеттин студенттерин патриоттук тарбиялоо» XII Эл аралык илимий-практикалык конференция«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» (Секция №5) Нур-Султан шаары Күбөлүк
 • Чет тилин окутуу процессинде юридикалык колледждин студенттерин патриоттука тарбиялоо №1 «Педагогика илимдери» журналы, Sputnik + Москва басмаканасы 29.01.21
 • Ж.Баласагын атындагы КУУнун ФСГН Жарчысынын 30 жылдыгына арналган «Окуу процессинде студенттерди патриоттука тарбиялоо» конференциясы
 • «Университеттин студенттерин патриоттука  тарбиялоо: чет тилин үйрөнүүнүн үлгүсү катары» Бекболот к.Н., Карабалаева Г.Т.
 • Педагогика илимдеринин журналы. 2021. № 1 (106). б 32-34.