Friday, January 21st, 2022.

Аспирантура жана докторантура

АСПИРАНТУРА

КГЮАда аспирантуранын алкагында жогорку квалификациядагы илимий-педагогикалык кадрларды «Юриспруденция» багыты боюнча  даярдоо жүзөгө ашырылат. 

 Аспирантура ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү системасында илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоонун негизги формасы болуп саналып, жарандарга жогорку кесиптик билим берүүнүн базасында билим деңгээлин, илимий, педагогикалык квалификациясын жогорулатууга мүмкүндүк берет.   

Аспирантурага кабыл алуу эрежелери

Аспирантурага кабыл алуу жыл сайын 1-сентябрдан 15-октябрга чейин, ал эми кирүү сынактары 15-октябрдан 30-ноябрга чейин өтөт.

Аспирантурада окуу күндүзгү (3 жыл) жана сырттан (4 жыл) окуу формасында жүрөт.

 КГЮАнын жана башка ЖОЖдордун  аспиранттары жана изденүүчүлөрү үчүн ар жылы кандидаттык сынактарды тапшырууга даярдануу боюнча курстар уюштурулат:

– илимдин тарыхы жана философиясы боюнча;

– чет тили боюнча;

– кыргыз тили боюнча.

Докторантурага тапшыруу үчүн документтер:

  1. Арыз; 
  2. Жогорку билими жөнүндө дипломдун кошумча барагы менен көчүрмөсү, юридика илимдеринин кандидаты дипломунун нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  
  3. Автобиография;
  4. Өздүк баракча;
  5. Жарыяланган илимий иштердин тизмеси;
  6. Юридика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертациянын кеңири планы;
  7. Иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
  8. Паспорттун көчүрмөсү;
  9. 3х4 өлчөмүндөгү сүрөт;
  10.  Көктөмө папкасы.

 

Адистиктердин шифрлери:

1)  12.00.01 – Укук жана мамлекет теориясы жана тарыхы; укуктук окуулардын тарыхы 

2)  12.00.02 – Конституциялык укук; муниципалдык укук 

3) 12.00.03 – Жарандык укук; ишкердик укук; үй-бүлөлүк укук; эл аралык жеке укук

4) 12.00.06 – Жер укугу; агрардык укук; экологиялык укук; жаратылыш ресурстары укугу

5)  12.00.08 – Жазык укугу жана криминология; жазык-аткаруу укугу

6)  12.00.09 – Жазык процесси, криминалистика; ыкчам-издөө ишмердүүлүгү

7) 12.00.11 – Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу

8)  12.00.14 – Администрациялык укук, финансылык укук, маалыматтык укук 

9)  12.00.10 –  Эл аралык укук, европа укугу.