Friday, January 28th, 2022.

Магистратура

Магистратура жана PhD программалар институту 530500 Юриспруденция
 • Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу
 • Жазык укугу жана криминология; жазык-аткаруу укугу
 • Жазык процесси; криминалистика; ыкчам-издөө ишмердүүлүгү;
 • Адвокатура жана нотариат;
 • Администрациялык укук, финансылык укук, бажы жана салык укугу;
 • Ишкердик укук;  жарандык укук; жер укугу
 • Эл аралык укук; европа укугу
 • Маалымат укугу
580100 Экономика
 • Бизнести укуктук жөнгө салуу
580900 Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
 • Экономиканы жана финансыларды башкаруу
530500 Юриспруденция

PhD программалары

 • Эл аралык укук, европа укугу