Tuesday, February 1st, 2022.

Аспирантура, докторантура жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруу бөлүмү

Бөлүм башчысы: Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна

Телефон номери: +996 (312) 39-19-92

E-mail: eristina_k@mail.ru

Бөлүмдүн түзүмү

Илимий кеңештин чечимине ылайык (2018-жылдын 28-сентябрындагы 31-протокол), кафедранын түзүмү:

– бөлүм башчысы;

-башкы адис;

– 2 жетектөөчү адис

Түзүү максаты

Бөлүмдү түзүүнүн максаты болуп ректор бекиткен пландарга, программаларга жана башка уюштуруу-ченемдик документтерге ылайык илимий ишмердүүлүктү уюштуруу саналат. 

Бөлүмдүн милдеттери

Көрсөтүлгөн максаттын алкагында Бөлүмгө төмөндөгү негизги милдеттерди аткаруу жүктөлгөн:

 • аспирантуранын жана докторантуранын окуу жана илимий процесстеринин биримдигин камсыздоо; 
 • Университеттин студенттерин илимий ишке тартуу;
 • изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн  Университеттин профессорлук-окутуучулук курамына шарттарды түзүү;
 • Университеттин илимий жана илимий-билим берүүчүлүк мекеме жана уюмдары менен илимий байланыштарын түзүү жана колдоого алуу; 
 • Университеттин алдыңкы илимий-билим берүүчү жана илимий-изилдөө борбору катары беделинин өсүшүнө көмөктөшүү.

Бөлүмдүн иш-аракети

Ченемдик-укуктук:

 • Университеттин илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн регламенттеген жоболорду, ченемдик документтерди иштеп чыгуу;

Координациялык:  

 • илимий-изилдөөчүлүк жана илимий-усулдук ийримдерди аткаруу боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин координациялоо;
 • студенттик илимий ийримдердин ишин координациялоо. 

Уюштуруучулук: 

 • Жеке, кафедралык, жалпы ЖОЖдук деңгээлдердеги ИИИнин пландарын аткаруу жөнүндө отчеттук документацияны даярдоо; 
 • Университеттин ИИИнин жыйынтык көрсөткүчтөрүн талдоо;
 • Университеттин  студенттеринин (СИИИ) илимий-изилдөө ишин илимий-усулдук жана уюштуруучулук жактан камсыздоо;
 • Университеттин жаштарынын илимий өз алдынча башкаруу органдарынын (Жаш окумуштуулар кеңеши ж.б.) ишмердүүлүгүн илимий-усулдук жана уюштуруучулук жактан камсыздоо;
 • Университеттин алкагында илимий иш-чараларды, конкурстарды даярдоо жана өткөрүүгө байланыштуу уюштуруу иш-чараларын аткаруу;
 • биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү жана тажрыйба алмашуу максатында Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунун илимий бөлүмдөрү менен кызматташууга көмөктөшүү. 

Маалыматтык:

 • окутуучуларды, студенттерди жана кызматкерлерди Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунда өткөрүлүүчү илимий иш-чаралар жөнүндө маалыматтык камсыздоо;
 • Университеттин кафедраларынын илимий-изилдөө иштери боюнча дайындардын маалыматтар банкын жүргүзүү;
 • Бөлүмдүн ишинин профили боюнча маалыматтарды топтоо жана аналитикалык маалыматтарды даярдоо.

Кызматкерлер жөнүндө маалымат

Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна –  бөлүм башчысы, юридика илимдеринин доктору, профессор.