Wednesday, February 2nd, 2022.

Бухгалтердик эсеп жана финансылык контроль бөлүмү

Бөлүм башчы-башкы бухгалтер – Мамутова Айсулу Токторкуловна

Кызм.тел: +996312392259

Моб.тел:   +996772727211

Бөлүм түзүмү

Бөлүмдүн курамы 7 кызматкерден турат:

– бөлүмдүн башчысы – башкы бухгалтер – Мамутова Айсулу Токторкуловна;

– башкы бухгалтердин орун басары – бош орун;

– башкы бухгалтердин орун басары – ага экономист – Зашкола Людмила Ивановна;

– Студенттер менен иштөө боюнча бухгалтер – Джаманбалаева Рахат Эсенбаевна;

– эмгек акы боюнча бухгалтер – Каплина Любовь Михайловна;

– дебиторлор жана кредиторлор менен эсептешүү боюнча бухгалтер – Бабаева Жыпаркул Мамытбековна;

– Бухгалтер – кассир – бош орун.

Түзүү максаты

Бухгалтердик эсеп бөлүмүнүн негизги максаты бухгалтердик эсепке алуу, толук жана так финансылык отчеттуулукту өз убагында берүү. тышкы жана ички колдонуучулар үчүн мекеменин финансылык-чарбалык иши жөнүндө заманбап, сапаттуу маалыматтарды калыптандыруу.

Бөлүмдүн милдеттери

БЭжанаКК бөлүмүнүн негизги милдеттери:

– каржылык-чарбалык иш-аракеттерди эсепке алууну уюштуруу;

– экономикалык жана каржылык процесстер, уюмдун ишинин натыйжалары жөнүндө толук жана ишенимдүү маалыматты калыптандыруу;

– уюмдун экономикалык жана каржылык ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн резервдерди аныктоо;

– тышкы жана ички колдонуучулар үчүн ишенимдүү финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн маалыматтарды даярдоо;

– уюмдун каржылык натыйжаларын аныктоо;

– мыйзамдуу иш-чараларды жүзөгө ашыруудан алынган каражаттардын туура пайдаланылышына контролду жүзөгө ашыруу;

– мүлктүн сакталышын контролдоо;

– материалдык, эмгек жана акча ресурстарынын сарамжалдуу пайдаланылышын контролдоо;

– жеке жана юридикалык жактар ​​менен эсептешүүлөрдүн абалын контролдоо.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Бухгалтердик эсеп жана каржылык контроль бөлүмү КГЮАнын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана түздөн-түз ректорго, ошондой эле каржы-экономикалык ишмердүүлүк боюнча проректорго баш иет.

Бухгалтердик эсеп жана каржылык контроль бөлүмү  өз ишинде Кыргыз Республикасынын колдонуудагы ченемдик укуктук актыларын, Университеттин Уставын жана башка документтерин жетекчиликке алат.

Бухгалтердик эсеп жана каржылык контроль бөлүмүнүн иш-аракеттери төмөнкүлөргө багытталган:

– бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук;

– түзүлгөн келишимдерге алдын-ала контролду жүзөгө ашыруу, баштапкы бухгалтердик документтердин өз убагында жана туура таризделишин жана жүргүзүлгөн операциялардын мыйзамдуулугун контролдоо;

– уюмдар жана жеке адамдар менен кирешелердин жана чыгашалардын сметасын аткаруу процессинде келип чыккан эсептешүүлөрдү жүргүзүү;

– КГЮАнын финансылык-чарбалык ишинин келечектүү жана учурдагы пландарын иштеп чыгуу жана алардын аткарылышын уюштуруу;

– капиталдык салымдарды натыйжалуу пайдалануу, университеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга катышуу;

– университеттин каржылык-чарбалык ишин жөнгө салуучу ченемдик-методикалык документтерди иштеп чыгууга катышуу;

– КГЮАны кармоого каражаттарды сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу боюнча иш-чараларды жана сунуштарды иштеп чыгуу, сметада бекитилген пландаштырылган көрсөткүчтөрдү уюштуруу жана камсыз кылуу;

– уюмдун экономикалык ишиндеги терс көрүнүштөрдүн алдын алуу жана ички резервдерди аныктоо, анын каржылык туруктуулугун камсыз кылуу.