Sunday, February 27th, 2022.

Маркетинг сектору

Башчы: Таалайбекова Эркинай Таалайбековна

E-mail: ettaalaibekova@gmail.com

Телефон номери: +996777790790

Бөлүмдүн милдеттери

1) университеттин ишин маалыматтык-жарнамалык камсыздоо боюнча иш-чаралардын бирдиктүү программасын түзүү;

2) университеттин жана анын бөлүмдөрүнүн иши жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу системаларын уюштуруу жана натыйжалуу пайдалануу;

3) даярдоо жана басма электрондук маалымат каражаттары боюнча университет окуялар натыйжалуу жарык берүү программаларын ишке ашыруу, SMM;

4) рынокту комплекстүү талдоонун негизинде билим берүү кызматтарын иштеп чыгуу жана илгерилетүү;

5) глобалдуу Internet тармагында университеттин өкүлчүлүгү.

Бөлүмдүн иш-аракети

1) ММК үчүн системалуу түрдө маалыматтык релиздерди даярдоо;

2) маалыматтарды даярдоо жана сайтка, социалдык тармактардын эсептерине жайгаштыруу, социалдык тармактарда беттерди тариздөө жана жайгаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

3) КМЮАДАГЫ маанилүү окуялар боюнча журналисттер үчүн социалдык жарнамалык кампанияларды, басма сөз конференцияларды пландоо жана өткөрүү;

4) кызматкерлердин, студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн фото жана видео галереяларын түзүү боюнча иш-чараларды өткөрүү;

5) КММны тариздөөнүн бирдиктүү стилин иштеп чыгууга катышуу, анын пайдаланылышын контролдоо;

6) КМЮАнын символикасы бар сувенир продукцияларын чыгаруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана кабыл алынган сунуштарды жүзөгө ашыруу;

7) маркетинг ишин пландаштыруу жана талдоо;

8) жож тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарын илгерилетүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүү;

9) жарнамалык иштерди уюштуруу жана башкаруу;

10) университеттин сайтын башкаруу.