Tuesday, December 14th, 2021.

Ийримдер жана клубдар

Педагогикалык илимде байыркы акылмандар, агартуучулар жана философтор негиздеп кеткен гумандуу идеялардын өзөктөрү кайра жанданууга кириптер болуп, кайра жаралып жатканын баамдасак болот. 

Акыркы жылдары эстетикалык жактан билим берүү алдыңкы планга чыгып жатат. Тактап айтканда, улуу муун менен кичүү муундун тыгыз карым-катышын исскуство аркылуу ишке ашырып, муун аралык байланышты түзүп турат.

КГЮАнын башкы максаты студенттердин руханий тарбиясына билим берүүнүн эстетикалык тутумун иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү. Дүйнөнү толук кандуу көркөм кабылдоо аркылуу жаш муундардын  искусство менен жашоону жана өлкөнүн тарыхын эстетикалык жактан өзгөчө кабыл алууга үйрөнөт.

Дебатный клуб

Добровольное объединение, где приобретают навыки ораторского мастерства, логики, критического мышления и лидерских качеств молодежи.
Координатор клуба: Джумалиев Данияр Сардарбекович.
Телефон: 0500 32 05 65

Клуб Blossom

Для тех, кто любит растения и хочет создавать «зелёную» атмосферу.
Руководитель клуба: Бардыбаева Нуржана Куванычбековна.
Телефон: 0708 12 34 31

Клуб АРТ-терапии

Клуб рисования и живописи. Отличное место для реализации творческого потенциала, развития навыков коммуникации и повышения уровня духовно-нравственной культуры
Координатор клуба: Кыдыралиев Алмаз Тойматович
Телефон: 0771 71 46 45

Клуб «STEP BY STEP»

Клуб легкой атлетики и скандинавской ходьбы ждут тебя для
утренних и вечерних пробежек, а также заботы о своем здоровье
Руководитель клуба: Шыгаев Арсен Асанович
Телефон: 0555 31 40 03

Элдик искусствону, биздин аймакты байырлаган элдердин искусствосун, биздин ѳлкѳнүн жазуучуларынын, акындарынын, композиторлорунун  чыгармачылыгын изилдөө менен  КГЮАнын студенттери тарыхый окуяларга тартылат. Бул кызыгууну жаратат, мекенчилдикке тарбиялоого таасирин тийгизет. Студенттер өз элдеринин адабий, музыкалык, маданий мурастары менен таанышып, вокалдык жанрды туура тандоого жардам бере турган элдердин каада-салттары, маданияты жөнүндө биле алышат.

Элдик искусствого киришүү фантазияны, элестетүүнү, чеберчиликти, интеллекттини арттырат, б.а. иштин ар кандай тармагы үчүн маанилүү болгон универсалдуу жөндөмдөрдү калыптандырат.

Вокалдык ийримдеги негизги иш-аракет – элдик көркөм чыгармачылыктын келип чыгышын изилдөө. Элдик, бий ырлары, элдик майрамдардын үрп-адаттары жана каада-салты, ошондой эле тарыхты изилдөө негизделет.

Вокалдык ийримдин жетекчиси – Абдисаламова Бактыгүл Гязидиновна.

Бардык студенттер аспаптарда ойногонду үйрөнө алышат. Көп жылдардан бери фольклордук ансамбль академиянын иш-чараларына, ошондой эле ЖОЖдор аралык ар кандай сынактарга, анын ичинде “Бишкек жазына” катышып келет. Фольклор ийриминин жетекчиси Абдисаламова Бактыгүл Гязидиновна.