Tuesday, February 8th, 2022.

Студенттердин укугу боюнча ыйгарым укук

Студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызмат – Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин (КГЮА) студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызматтын студенттер башында турган укук коргоочу студенттик органы. 

Өз ишмердүүлүгүндө кызмат Кыргыз Республикасынын Конституциясы, адам укуктары боюнча эл аралык актылар жана улуттук мыйзамдар, университеттин Уставы жана ички тартип эрежелери, студенттик кеңештин жобосу менен жетекчиликке алынат.   

 

Студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызматтын негизги максаттары:

  • студенттердин Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык келишимдер жана макулдашуулар менен жарыяланган укуктарын жана эркиндиктерин коргоо;
  • университетте укук бузууларды алдын алуу жана билим берүү процессин реформалоого көмөктөшүү;  
  • университеттин студенттеринин билим алуу чөйрөсүндөгү укуктарын ишке ашыруу боюнча дискриминациянын ар кандай формаларын алдын алуу;
  • университеттин студенттеринин укуктук маалымат алышына көмөктөшүү.