Friday, January 21st, 2022.

Студенттик өз алдынча башкаруу

студенческое самоуправление

Кеңеш тууралуу

КГЮАнын Студенттик Кеңеши – бул студенттик уюм – бул Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамына, Университеттин Уставына жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык түзүлгөн студенттердин өзүн-өзү башкаруу формаларынын бири.

КГЮАнын Студенттик Кеңешинин миссиясы – студенттердин билим берүү процессин башкарууга катышуу укугун ишке ашыруу, студент жаштардын турмушунун маанилүү маселелерин чечүү, алардын коомдук активдүүлүгүн өнүктүрүү, университеттин жашоосунда студенттердин демилгелерин колдоо, жүзөгө ашыруу жана жарандык коом.

КГЮАнын Студенттик Кеңеши өз ишинде ыктыярдуулук, теңдик, мыйзамдуулук, маалымдуулук, демилгелүүлүк, шайлоо, инсанды урматтоо, студенттердин укуктары менен кызыкчылыктарын көрсөтүү принциптерин жетекчиликке алат.

КГЮАнын Студенттик Кеңешинин университеттин администрациясы, институттары, юридикалык колледжи, студенттик башкаруу жана башка жеке жана юридикалык жактар ​​(уюмдар, ишканалар, мекемелер) менен кызматташуусу өз ара жардамдашуу, сыйлоо жана өнөктөштүк принциптерине негизделген.

КГЮАнын Студенттик Кеңеши студенттердин ассоциациясы болуп саналат жана студенттердин туруктуу өкүлчүлүктүү органы катары түзүлүп, КГЮАнын Студенттик Кеңешинин Регламентинин негизинде иштейт, институттун жана юридикалык колледждин студенттеринин активисттери тарабынан кабыл алынып, университеттин ректору тарабынан бекитилет. 

КГЮАнын Студенттик Кеңешинин ишмердүүлүгү жана чечимдери университеттин бардык студенттерине тиешелүү.

уполномоченный

Студенттердин укугу боюнча ыйгарым укук 

Студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызмат – Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин (КГЮА) студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызматтын студенттер башында турган укук коргоочу студенттик органы. 

Өз ишмердүүлүгүндө кызмат Кыргыз Республикасынын Конституциясы, адам укуктары боюнча эл аралык актылар жана улуттук мыйзамдар, университеттин Уставы жана ички тартип эрежелери, студенттик кеңештин жобосу менен жетекчиликке алынат.   

 

Студенттердин укугу боюнча Ыйгарым укуктуу кызматтын негизги максаттары:

  • студенттердин Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык келишимдер жана макулдашуулар менен жарыяланган укуктарын жана эркиндиктерин коргоо;
  • университетте укук бузууларды алдын алуу жана билим берүү процессин реформалоого көмөктөшүү;  
  • университеттин студенттеринин билим алуу чөйрөсүндөгү укуктарын ишке ашыруу боюнча дискриминациянын ар кандай формаларын алдын алуу;
  • университеттин студенттеринин укуктук маалымат алышына көмөктөшүү.