Tuesday, February 8th, 2022.

Укук жогорку мектеби жөнүндө мааалымат

Укук жогорку мектеби

Юридикалык ишмердүүлүк жаатындагы негизги билим берүү программалары боюнча теориялык жана практикалык көндүмдөрү күчтүү квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн, 2021-жылы КГЮАнын Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Укук жогорку мектеби уюшулду.
Укук жогорку мектебинде азыркы учурда төмөнкүдөй багыттар иштейт:

  • Сот адилеттиги, прокурордук жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти, анда студенттер 530500 Юриспруденция – (Сот иши, Прокурордук иш, Тергөөчү-криминалист) профилдери; 532200 Укук коргоо иши – (Административдик иш) профили жана 530002 Соттук экспертиза адистиги – (Криминалистикалык экспертизалар) профилиндеги багыттыр боюнча билим ала алышат.
  • Жеке укук департаменти, мында студенттер 530500 Юриспруденция багытында (Адвокатура жана юстиция, Салык жана бажы укугу, Жарандык укук, Бизнести укуктук коштоо) профилдери боюнча билим алышат.
  • Юридикалык колледж 530300 Укук таануу адистиги боюнча бүтүрүүчүгө – Юрист квалификациясын ыйгаруу менен базалык деңгээлдеги орто кесиптик билим берүү даярдыгын ишке ашырат.

Укук жогорку мектебинин бүтүрүүчүсү эмгек ишмердүүлүгүн андан ары ар кандай мамлекеттик бийликтин мамлекеттик жана регионалдык органдарында алып бара алышат: соттордо, прокуратура жана тергөө органдарында, ички иштер органдарында, бажы жана салык кызматтарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, адвокатура жана нотариат органдарында, менчиктин түрдүү формаларындагы уюмдар менен мекемелерде (юридикалык фирмаларда, банктарда, өндүрүштүк жана соода ишканаларында, компаниялардын филиалдарында ж.б.).